|||
 
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
2. overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
3. communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
4. bedrijf: MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand.;
5. consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
6. aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;
7. prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
8. zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht (geldt niet voor bedrijven c.q. ondernemingen en instellingen);
9. duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Artikel 2 - Identiteit

MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl
Curieweg 4a
2408BZ te Alphen aan den Rijn
email: info[at]klushandel.nl
KvK: 67727956
BTW nummer: NL183338534B01
Klushandel.nl is een handelsnaam van MARS Bouwmaterialen

Bankrelatie: ABN-Amro Bank Gouda

IBAN/SEPA Nummer: NL88ABNA0620189428
BIC Nummer: ABNANL2A
Banknaam: ABN AMRO

Artikel 3 - Algemene voorwaarden


1. Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden te worden verstrekt. Indien dit niet nodig dan wel redelijkerwijs niet mogelijk is, zal een verwijzing naar kosteloos toe te zenden of eerder of online ter beschikking gestelde algemene voorwaarden plaatsvinden.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en consument, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 - Het aanbod

1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciele oogmerk duidelijk moet blijken. Een voorbehoud in het beeldmateriaal wordt gemaakt daar niet van elk artikel een juiste afbeelding voorhanden is. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
3. Indien door MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.
4. Als door MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl aan de consument de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.
5. Indien door MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat (een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of fax aan de consument, dient MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl te beschikken over voorafgaande toestemming van de consument.

Artikel 5 - Zichttermijn

1.
De consument (zijnde geen onderneming) heeft het recht van retour binnen 14 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Indien door de omvang van het geleverde Klushandel.nl de goederen weer moet ophalen wordt hier € 24,95 voor in rekening gebracht.

2. De voorwaarden voor het recht van retour:
Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.

3. Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:

tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
duidelijk persoonlijk van aard zijn;
door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.

LET OP: lichtstraten en serredaken worden op maat gemaakt en vallen dus BUITEN dit recht van retour!!!

4. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd en teruggeboekt op hetzelfde rekeningnummer waarvan de betaling ontvangen is inclusief eventuele verzend- of transportkosten.

5. Artikelen die niet retour kunnen i.v.m. speciale productie/bestelling:
- RVS profielen met een lengte kleiner van 6000mm i.v.m. het zagen uit standaardlengtes.
- lichtstraten
- golfplaten op rol
- acrylaat platen in kleur anders dan helder en opaal
- gesatineerde acrylaat platen
- elektrische machines van 500 euro of meer
- lichtkoepels met voorgemonteerde zaken zoals ramen e.d.
- verven daar deze op kleur gemengd worden na order
- boeidelen daar deze op maat gezaagd worden na order
- vloerbedekking die op maat is afgesneden
- Velux rolluiken en elektrische bedieningssystemen
- Velux (verduisterende) rolgordijnen
- Jalouzieen en plissegordijnen (i.v.m. speciale bestelling)
- bangkirai hout met uitgezonderd vlonderplanken
- geimpregneerd hout (wordt op bestellen geimpregneerd)
- HPL platen welke per 2 stuks gaan (speciale productie)!!!!!!!
- artikelen waar niet retourneerbaar vermeld staat in de omschrijving
- verbruiksartikelen
- Vouw- en rolsteigers i.v.m. houdbaarheid keuringen
- (vervangings) onderdelen
- artikelen met een houdbaarheids datum en/of speciale opslagvoorschriften zoals lijmen, kitten, harders etc.

6. Eventuele bonuspunten welke gebruikt zijn bij de betaling wordt bij de terugbetaling van een retourzending in mindering gebracht.

7. Delen van bestellingen waarbij er van een soort artikel meerdere stuks besteld zijn. Ter verduidelijking: wanneer er 10 ankers besteld zijn kunnen er niet 3 stuks geretourneerd worden!

8. Het recht van retour geldt niet voor bedrijven en/of ondernemingen c.q. instellingen en/of (semi-)overheden.

9. Het annuleren van de order nadat de betaling is ontvangen is mogelijk.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
3. Het staat MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
4. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
5. MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
6. MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.
7. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.
8. MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl zal tevens - uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst - aan de consument de volgende informatie verstrekken:
a) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken;
b) het geografische adres van de vestiging van MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl waar de consument met klachten terecht kan;
c) de informatie over bestaande service na aankoop en commerciele garanties.

Artikel 7 - De prijs

1. Prijsverhogingen zijn toegestaan indien door gevolg van wettelijke bepalingen. Indien een bedrijf een prijsverhoging doorvoert dient de verkoper of gebruiker van de voorwaarden dit tijdig te melden aan de consument. De consument heeft dan recht op ontbinding van de overeenkomst.

Note: een verhoging van BTW tarief mag dus worden doorgevoerd. Overige prijsverhogingen dienen vermeld te worden en de consument in de gelegenheid stellen om de overeenkomst te ontbinden. MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl dient de verhoging schriftelijk te vermelden en daarna een redelijke termijn (bijv 7 werkdagen) in acht te nemen waarbinnen de consument de overeenkomst kan ontbinden.

2. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, verplichten wij ons tegen de overeengekomen prijs te leveren.

3. Kortingen en kortingscouponnen kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden. Slechts 1 coupon per transactie kan gebruikt worden. De geldigheidsduur van de coupon is ter bepaling van Klushandel.nl.

4. Bonuspunten zijn uitsluitend te gebruiken als korting bij een aankoop. Het maximale aantal bonuspunten wat gebruikt kan worden bij een aankoop staat aangegeven op de site. MARS Bouwmaterialen kan op elk moment de bonuspuntenaktie beeindigen. De punten blijven geldig tot maximaal 6 maanden na aankoop van een artikel. Bonuspunten kunnen en worden niet ingewisseld voor contanten.

Artikel 8 - Conformiteit

MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Extra opmerking: BIJ GESCHAAFD HOUT WORDT NAAR ALGEMEEN GEBRUIK IN DE HOUTHANDEL DE BRUTO KOPMAAT AANGEGEVEN. DE WERKELIJKE MAAT IS DUS KLEINER!!

Artikel 9 - Garantie

1. Een eventueel door MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl verleende garantie.

Artikel 10 - De bestelling


1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl en de consument anders is overeengekomen.
2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 11 - De uitvoering van de bestelling

1. MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van het bedrijf.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij het bedrijf, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste drie maan-den.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal een jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de opzegtermijn maximaal drie maanden bedragen.

Artikel 13 - Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen bij bestelling van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden, te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen.
2. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de (gedeeltelijke) vooruit-, c.q. aanbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan MARS Webshops BV handelend onder Klushandel.nl te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen met een minimum van € 35,00.

Artikel 14 - Geschillen


1. Op overeenkomsten tussen MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl aan deze keuze gebonden. Wanneer MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is MARS Bouwmaterialen handelend onder Klushandel.nl gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Artikel 15 - Wijziging van de voorwaarden


1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geeigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.